مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل بوفه مواد غذایی 1397/08/13 1397/08/24
واگذاری محل بوفه سازمان 1397/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری محل بوفه مواد غذایی 1397/07/01 1397/07/10
واگذاری محل بوفه مواد غذایی - 1397/06/31 1397/07/10
واگذاری محل بوفه مواد غذایی 1396/06/27 1396/07/02
واگذاری محل بوفه مواد غذایی 1396/06/26 1396/07/02
واگذاری محل بوفه مواد غذایی 1395/05/28 1395/06/07
واگذاری محل بوفه مواد غذایی 1395/05/27 1395/06/07
بهره برداری از محل بوفه - پارکینگ و آژانس مستقر در بیمارستان 1393/12/19 1393/12/28
بهره برداری از محل بوفه - پارکینگ و آژانس مستقر در بیمارستان 1393/12/18 1393/12/28
صفحه 1 از 3