مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره پارکینگها 1401/03/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1401/03/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارک سوار 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارک سوار 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ و... 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره منافع پارک 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از پارک سوار 1400/10/07 1400/10/09
مزایده اجاره پارکینگ های مشروطه 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگها 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری پارکینگ - فروش پارکینگ با کاربری پارکینگ 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد دو باب واحد تجاری 1400/08/03 1400/08/08
مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ 1400/08/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد دو باب واحد تجاری 1400/07/08 1400/07/11
مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ 1400/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8