کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8114830 مزایده فروش کلش گندم به مساحت 58.5 هکتار به مقدار 170 تن حدودا به ازای هر کیلو قیمت پایه کارشناس رسمی استان اردبیل 1403/03/29 رجوع به آگهی
8098463 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098422 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی اجاره : اجاره تقویتی محلاتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098421 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098420 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098419 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098417 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098416 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098414 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098413 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098411 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098407 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8098406 مزایده اجاره آموزشگاه محلاتی کلاس تقویتی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/27
8095667 مزایده اجاره فضای آموزشی آموزشگاه زینبیه تقویتی استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/27
8095654 مزایده اجاره فضای آموزشی آموزشگاه زینبیه تقویتی استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/27
8095650 مزایده اجاره فضای آموزشی آموزشگاه زینبیه تقویتی استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/27
8095630 مزایده اجاره فضای آموزشی آموزشگاه زینبیه تقویتی استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/27
8095628 مزایده اجاره فضای آموزشی آموزشگاه زینبیه تقویتی استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/27
8095625 مزایده اجاره فضای آموزشی آموزشگاه زینبیه تقویتی استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/27
8095624 مزایده اجاره فضای آموزشی آموزشگاه زینبیه تقویتی استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/27
صفحه 1 از 4