مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره ششدانگ یک باب منزل مسکونی 1399/06/24 رجوع به آگهی
ششدانگ پارکینگ حرم مطهر 1399/06/19 رجوع به آگهی
تعداد 1 باب واحد تجاری 1399/04/21 رجوع به آگهی
تعداد یک باب واحد تجاری 1399/03/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک باب واحد مسکونی - اداری 1399/03/24 رجوع به آگهی
اجاره تعداد یک باب واحد 1399/03/24 رجوع به آگهی
اجاره تعداد یک باب واحد تجاری 1399/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری 1 باب واحد تجاری مربوط به موقوفه مسجد به صورت اجاره 1399/02/22 رجوع به آگهی
تعداد یک باب واحد تجاری مربوط به موقوفه 1399/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری 1 باب واحد تجاری مربوط به موقوفه مسجد به صورت اجاره 1399/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3