مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک واحد مسکونی آپارتمان 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد مسکونی 1400/04/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد مسکونی واحد سوم از رقبات 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد مسکونی (واحد چهارم) 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد مسکونی 1400/04/03 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد تجاری 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد تجاری 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه 1400/03/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش سردرختی به صورت مبلغ کل محصولات 1400/03/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد تجاری به پلاک 107 اصلی بخش 3 1400/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد تجاری 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد آپارتمان 1400/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد آپارتمان 1400/02/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد مسکونی 1400/02/19 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد مسکونی 1400/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد مسکونی 1400/02/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد تجاری 1400/02/16 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان از رقبات موقوفه عام 1400/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد تجاری 1400/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد مسکونی 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6