کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8132194 مزایده فروش 90.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1403/04/02 1403/04/20
8131157 مزایده فروش 90.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1403/04/02 1403/04/10
7966713 مزایده فروش 120.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1403/02/24 1403/02/30
7960864 مزایده فروش 120.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1403/02/23 1403/02/30
7958235 مزایده فروش 120.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی - فروش 120.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان... استان آذربایجان غربی 1403/02/23 1403/02/30
7955877 مزایده فروش 120,000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1403/02/22 1403/02/26
7947538 مزایده فروش 120,000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1403/02/19 1403/02/26
7944680 مزایده فروش 120 تن سیم مسی موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی - فروش 120.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربیبه استان آذربایجان غربی 1403/02/19 1403/02/26
7674559 مزایده فروش 200.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1402/11/28 1402/12/02
7669922 مزایده فروش 200.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1402/11/25 1402/12/02
7666880 مزایده فروش 200 تن سیم مسی اسقاطی موجود استان آذربایجان غربی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7616679 مزایده فروش سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1402/11/14 1402/11/18
7614287 مزایده فروش 200.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط استان آذربایجان غربی 1402/11/12 1402/11/18
7608235 مزایده فروش 200 تن سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان غربی 1402/11/11 رجوع به آگهی
7551202 مزایده فروش 70,000 کیلوگرم قرقره فلزی اسقاط استان آذربایجان غربی 1402/10/26 1402/11/02
7546955 مزایده فروش 70.000 کیلوگرم قرقره فلزی اسقاط استان آذربایجان غربی 1402/10/25 رجوع به آگهی
7546912 مزایده فروش 70,000 کیلوگرم قرقره فلزی اسقاط موجود در انبار مرکزی استان آذربایجان غربی 1402/10/25 1402/11/02
7488441 مزایده فروش 10.000 کیلوگرم انواع کاغذ باطله، فروش 200.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط و فروش 400.000 کیلوگرم میلگرد حاصل از شکستن تیرهای بتنی استان آذربایجان غربی 1402/10/10 1402/10/16
7484005 مزایده سه ردیف مزایده شامل: فروش 10.000 کیلوگرم انواع کاغذ باطله، فروش 200.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط و فروش 400.000 کیلوگرم میلگرد حاصل از شکستن تیرهای بتنی موجود استان آذربایجان غربی 1402/10/09 1402/10/16
7482977 مزایده فروش 10.000 کیلوگرم کاغذباطله موجود در انبار استان آذربایجان غربی 1402/10/09 1402/10/26
صفحه 1 از 7