مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده کیوسک گلفروشی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده حق بهره برداری موقت از باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز بمدت 1 سال تعدادی از کیوسکهای گلفروشی را بمدت 1 سال و تعدادی از غرفه های نیمگز سبزه میدان بمدت 2 سال 1401/01/17 1401/01/22
مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تعدادی از غرفه های 1401/01/11 1401/01/22
مزایده ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از ورودیه میدان 1400/12/25 1401/01/07
مزایده بازارچه 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده بازارچه 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از کیوسک های گلفروشی 1400/11/02 1400/11/07
مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از بازارچه یاغچیان و بازارچه بیلانکوه را جهت توزیع فرآورده های کشاورزی، دامی و ارزاق و سایر مایحتاج 1400/11/02 1400/11/10
مزایده کیوسکهای گلفروشی 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده غرف و کانکس و نیمگز و مغازه سازمان 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده حق بهره برداری موقت از کیوسکهای سوغات سرا و گیاهان دارویی و حق بهره برداری موقت از کانکس پروتئین بدون گوشت قرمز و حق بهره برداری موقت از تعدادی عرف و کانکسهای عرضه میوه و محصولات کشاورزی و تعد... 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده کانکس شماره 3 پروتئین 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده - کانکس شماره ۲ پروتئین بدون گوشت پشت بیمارستان 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده کانکس 1400/06/17 1400/07/07
مزایده کیوسکهای سوغات سرا و گیاهان دارویی 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده کیوسکهای سوغات سرا و گیاهان دارویی 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کیوسک های سوغات سرا و گیاهان دارویی 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه ها 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده غرفه ها 1400/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8