کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5803674 مزایده بوفه مواد غذایی و انتشارات دانشجویی استان فارس 1401/07/25 رجوع به آگهی
2955016 مزایده فروش تعدادی از اموال اسقاطی و مازاد استان فارس 1399/04/21 رجوع به آگهی
2955015 مزایده واگذاری اجاره قسمتی از مجموعه قدیم خود استان فارس 1399/04/21 رجوع به آگهی
2876094 مزایده واگذاری قسمتی از مجموعه قدیم استان فارس 1399/03/24 رجوع به آگهی
2859839 مزایده فروش تعدادی از اموال اسقاطی و مازاد خود استان فارس 1399/03/18 رجوع به آگهی
2830063 مزایده واگذاری قسمتی از مجموعه قدیم استان فارس 1399/02/31 رجوع به آگهی
2315432 مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی استان فارس 1398/07/17 رجوع به آگهی
2179676 مزایده واگذاری بوفه انتشارات خود استان فارس 1398/06/05 رجوع به آگهی
2178355 مزایده واگذاری بوفه انتشارات خود از طریق اجاره استان فارس 1398/06/05 رجوع به آگهی
2106596 مزایده واگذاری بوفه انتشارات خود از طریق اجاره استان فارس 1398/04/29 رجوع به آگهی
2105231 مزایده واگذاری بوفه دانشجویی مواد غذایی استان فارس 1398/04/29 رجوع به آگهی
2105230 مزایده اجاره بوفه انتشارات استان فارس 1398/04/29 رجوع به آگهی
1988147 مزایده واگذاری اجاره بوفه انتشارات دانشجویی استان فارس 1398/03/11 رجوع به آگهی
1986000 مزایده واگذاری اجاره بوفه انتشارات دانشجویی استان فارس 1398/03/11 رجوع به آگهی
1932114 مزایده واگذاری اجاره بوفه انتشارات دانشجویی استان فارس 1398/02/16 رجوع به آگهی
1515305 مزایده واگذاری ساختمان استان فارس 1397/06/10 رجوع به آگهی
1421339 مزایده اجاره ساختمان قدیم استان فارس 1397/04/02 رجوع به آگهی
1420230 مزایده اجاره ساختمان استان فارس 1397/04/02 رجوع به آگهی
1281973 مزایده واگذاری بوفه انتشارات دانشجویی خود استان فارس 1396/11/03 رجوع به آگهی
1237526 مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی استان فارس 1396/08/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3