مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 199498 متر مربع 1401/01/15 1401/01/16
مزایده اجاره زمین جهت کشت و زراعت 1400/12/24 1401/01/16
مزایده اجاره زمین جهت کشت و زراعت 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه ویلا 1400/11/01 1400/10/30
مزایده فروش ویلایی مسکونی عرصه 315/5 اعیان 171 مترمربع 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه ویلا 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال غیر منقول- - 2قطعه زمین با کاربری مختلط تجاری مسکونی - 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/09/22 1400/09/22
مزایده فروش اموال غیر منقول 1400/09/15 1400/09/22
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری 1400/09/15 1400/09/15
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی - یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1400/09/15 1400/10/03
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال غیر منقول 1400/08/19 1400/08/30
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال غیر منقول - ۶ قطعه زمین با کاربری مشاغل فنی و کارگاهی - 3 قطعه زمین با کاربری مختلط تجاری مسکونی - ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/08/13 1400/08/30
مزایده زمین مسکونی -زمین تجاری مسکونی- 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب مغازه تجاری 1400/08/09 1400/08/16
مزایده ۶ قطعه زمین با کاربری مشاغل فنی و کارگاهی 3 قطعه زمین با کاربری مختلط تجاری مسکونی ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/07/26 1400/07/25
مزایده فروش اموال غیر منقول 1400/07/20 1400/07/25
صفحه 1 از 7