کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151977 مزایده کانون شهدای محراب سابق استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151769 مزایده مدرسه سابق الزهرا استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151764 مزایده مدرسه شهید غفاری استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151750 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151744 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151726 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151725 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151720 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151695 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151685 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151683 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151681 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151680 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151678 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151675 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151670 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151664 مزایده اجاره پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151663 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151661 مزایده پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
8151659 مزایده اجاره پیش دبستانیها استان مرکزی 1403/04/07 1403/04/10
صفحه 1 از 5