کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7901818 مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود - - کاربری زمین زراعی مساحت عرصه 117439/67 مترمربع- مسکونی مساحت عرصه 360 مترمربع (اصلاحی دارد) مساحت اعیان 913 مترزیربنا استان تهران، استان فارس 1403/02/10 رجوع به آگهی
7863560 مزایده فروش زمین - ملک مسکونی استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7807172 مزایده فروش املاک با کاربری زمین - مسکونی استان تهران، استان فارس 1403/01/16 رجوع به آگهی
7785456 مزایده فروش املاک با کاربری زمین - مسکونی استان تهران، استان فارس 1402/12/26 رجوع به آگهی
7672836 مزایده فروش بخشی از املاک مازاد بر نیاز خود - با کاربری تجاری - مزروعی محصور استان تهران 1402/11/26 رجوع به آگهی
7635261 مزایده فروش بخشی از املاک با کاربری تجاری - مزروعی محصور استان تهران 1402/11/16 رجوع به آگهی
6820060 مزایده فروش ملک مازاد عرصه به مساحت 53620.70 مترمربع تجاری و مسکونی استان سمنان، استان تهران 1402/04/29 رجوع به آگهی
6819621 مزایده فروش ملک مازاد عرصه به مساحت 53620.70 مترمربع تجاری و مسکونی استان سمنان، استان تهران 1402/04/29 رجوع به آگهی
6786253 مزایده فروش ملک مازاد استان سمنان، استان تهران 1402/04/20 رجوع به آگهی
6555758 مزایده فروش ملک مازاد کاربری مسکونی مساحت عرصه 1555.09 مترمربع استان تهران 1402/02/27 رجوع به آگهی
6516669 مزایده فروش ملک مازاد کاربری مسکونی استان تهران 1402/02/17 رجوع به آگهی
6474509 مزایده فروش ملک پلاک ثبتی 9766 فرعی 4891 به مساحت عرصه 53620/70 مترمربع استان تهران 1402/02/05 رجوع به آگهی
6457342 مزایده فروش املاک تعدادی ملک مازاد بر نیاز خود کاربری مسکونی استان سمنان، استان تهران 1402/01/29 رجوع به آگهی
6444920 مزایده فروش ملک مازاد بر نیاز خود استان سمنان، استان تهران 1402/01/26 رجوع به آگهی
6420524 مزایده فروش تعداد دو قطعه املاک مازاد بر نیاز با کاربری مسکونی استان تهران 1402/01/19 رجوع به آگهی
6303338 مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود پلاک ثبتی اصلی 42 و فرعی 9243 مترمربع به مساحت عرصه 52380 مترمربع ساخت 118495 مترمربع زیربنای ناخالص مسکونی در بلوک های ساختمانی 12-25-30 طبقه استان تهران 1401/11/30 رجوع به آگهی
6256443 مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود پلاک ثبتی اصلی 42 و فرعی 9243 مترمربع به مساحت عرصه 52380 مترمربع ساخت 118495 مترمربع زیربنای ناخالص مسکونی در بلوک های ساختمانی 12-25-30 طبقه استان تهران 1401/11/18 رجوع به آگهی
6216088 مزایده فروش املاک استان سمنان، استان تهران 1401/11/06 رجوع به آگهی
6196902 مزایده فروش ملک پلاک اصلی 9766 فرعی 4891 به مساحت عرصه 51960 مترمربع و کاربری و تفکیک پلاک ثبتی و توافق یا شهرداری مبنی بر واگذاری قدر السهم خدمات - معابر - و تجاری استان تهران 1401/11/04 رجوع به آگهی
6143088 مزایده فروش ملک مساحت عرصه 51960 استان سمنان، استان تهران 1401/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5