کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8173246 مزایده فضاهای مازاد اداره فنی و حرفه ای بصورت اجاره استان البرز 1403/04/12 رجوع به آگهی
8168340 مزایده اجاره بخشی از کارگاهها آموزشی و فضاهای در اختیار استان البرز 1403/04/11 رجوع به آگهی
8166171 مزایده فضاهای مازاد اداره فنی و حرفه ای اجاره : کارگاه سنجش آزمونهای عملی خیاطی استان البرز 1403/04/11 1403/04/16
8166169 مزایده فضاهای مازاد اداره فنی و حرفه ای اجاره : اتاق انبار چوب استان البرز 1403/04/11 1403/04/16
8166167 مزایده فضاهای مازاد اداره فنی و حرفه ای اجاره : گلخانه استان البرز 1403/04/11 1403/04/16
8166166 مزایده فضاهای مازاد اداره فنی و حرفه ای اجاره : سالن اجتماعات و طبقه اول شامل 14 اتاق استان البرز 1403/04/11 1403/04/16
8166163 مزایده فضاهای مازاد اداره فنی و حرفه ای اجاره : آشپزخانه استان البرز 1403/04/11 1403/04/16
8166161 مزایده فضاهای مازاد اداره فنی و حرفه ای اجاره : کارگاه کشاورزی استان البرز 1403/04/11 1403/04/16
8166159 مزایده فضاهای مازاد اداره فنی و حرفه ای اجاره : کارگاه تاسیسات(درودگری) استان البرز 1403/04/11 1403/04/16
8026449 مزایده واگذاری کارگاه های آموزشی استان البرز 1403/03/06 رجوع به آگهی
8024651 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای: گلخانه استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
8024362 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
8024306 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
8024302 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
8024300 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
8024299 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
8024295 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
8024293 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
8023422 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
8023421 مزایده اجاره کارگاههای فنی و حرفه ای استان البرز 1403/03/06 1403/03/20
صفحه 1 از 6