کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8155211 مزایده فروش کلیه محصول زیتون کنسروی و روغنی باغ استان گلستان 1403/04/09 1403/04/19
8154933 مزایده فروش سردرختی زیتون استان گیلان 1403/04/09 1403/04/19
7902075 مزایده فروش مقدار حدودا 280/000 کیلوگرم محصول گندم حدودا 400/000 کیلوگرم محصول جو و حدودا 393/250 کیلوگرم کاه جو 30/250 بسته کاه استان گیلان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902065 مزایده فروش محصول جو استان گیلان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7613454 مزایده فروش 50 رأس بره نر 3 الی 8 ماه و 4 رأس قوچ واحد گوسفند داری استان گلستان 1402/11/12 رجوع به آگهی
7612736 مزایده فروش 50 رأس بره نر 3 الی 8 ماه و 4 رأس قوچ واحد گوسفندداری استان گلستان، استان گیلان 1402/11/12 رجوع به آگهی
7602224 مزایده فروش کل میوه کیوی (درشت) استان مازندران 1402/11/10 رجوع به آگهی
7577728 مزایده فروش میوه کیوی استان مازندران، استان گیلان 1402/11/03 رجوع به آگهی
7576691 مزایده فروش میوه کیوی موجود در سردخانه استان مازندران، استان گیلان 1402/11/03 رجوع به آگهی
7491027 مزایده فروش محصول کیوی موجود در سردخانه استان مازندران، استان گیلان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7382823 مزایده 4 دستگاه وسائط نقلیه استان گیلان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7373585 مزایده فروش 4 دستگاه وسائط نقلیه استان گیلان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7151379 مزایده فروش تخم هندوانه آجیلی استان گیلان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7151319 مزایده فروش تخم هنداونه آجیلی استان گیلان 1402/07/12 رجوع به آگهی
6996286 مزایده فروش محصول میوه کیوی باغ استان گیلان 1402/06/14 رجوع به آگهی
6637334 مزایده فروش 70 رأس از بره نر پرواری واحد گوسفندداری استان گلستان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6637146 مزایده فروش بره نر پرواری استان گیلان، استان گلستان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6598612 مزایده فروش 70 رأس از بره نر پرواری واحد گوسفندداری استان گیلان، استان گلستان 1402/03/08 رجوع به آگهی
6489779 مزایده فروش 75 رأس از گوسفندان بره نر پرواری 70 رأس گوسفند میش بالغ غیر آبستن استان گلستان 1402/02/10 رجوع به آگهی
6323295 مزایده فروش میوه کیوی درجه یک (70)گرم در سبدهای بیست کیلویی به مقدار حدودا 850 تن موجود در سردخانه استان مازندران 1401/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4