کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8119282 مزایده زمین کاربری مال : تجاری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119200 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه:نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119198 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119197 مزایده فراخوان عمومی واگذاری زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119196 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119195 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه-زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119193 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه:نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119192 مزایده فراخوان عمومی واگذاری زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119191 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه-زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119190 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه:نوع مال : زمین کاربری مال : تجاری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119189 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119187 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119186 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه-زمین تجاری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119185 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه:نوع مال : زمین کاربری مال : تجاری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119184 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119183 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119182 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه:نوع مال : زمین کاربری مال : تجاری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119180 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119178 مزایده فراخوان عمومی واگذاری واحدهای تجاری و اراضی با کاربری مسکونی و مختلط شهرجدید بینالود با شرایط ویژه نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
8119177 مزایده فروش زمین کاربری مال : مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/09
صفحه 1 از 4