کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8222955 مزایده ششدانگ یک باب واحد اداری استان تهران 1403/04/24 1403/05/14
8024893 مزایده اجاره ششدانگ یک باب واحد اداری استان تهران 1403/03/06 1403/03/16
7976120 مزایده اجاره ششدانگ یک باب واحد اداری استان تهران 1403/02/26 1403/03/16
7958784 مزایده اجاره سرقفلی یک باب واحد تجاری استان تهران 1403/02/23 1403/03/04
7920711 مزایده اجاره سرقفلی یک باب واحد تجاری استان تهران 1403/02/16 1403/03/04
6559528 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان تعداد 4 واحد اداری استان همدان 1402/02/28 رجوع به آگهی
6508960 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان تعداد 4 واحد اداری استان همدان 1402/02/14 رجوع به آگهی
6251740 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان تعداد 4 واحد اداری استان تهران 1401/11/17 رجوع به آگهی
6229366 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان تعداد 4 واحد اداری استان تهران 1401/11/10 رجوع به آگهی
5944746 مزایده واگذاری ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی خود به مساحت 111/86 مترمربع استان تهران 1401/08/23 1401/09/07
5925065 مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی خود به مساحت 111/86 مترمربع استان تهران 1401/08/17 رجوع به آگهی
5925063 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خود به مساحت 7353/99مترمربع استان البرز 1401/08/17 رجوع به آگهی
5890407 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ آپارتمان مسکونی استان تهران 1401/08/07 1401/08/22
5843959 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ آپارتمان مسکونی استان تهران 1401/08/02 1401/08/22
5714263 مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی خود به مساحت 111/86 مترمربع استان تهران 1401/06/30 رجوع به آگهی
5706317 مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی خود به مساحت 111/86 مترمربع استان تهران 1401/06/28 رجوع به آگهی
5692476 مزایده واگذاری اجاره واحد مسکونی استان تهران 1401/06/27 1401/07/12
5685930 مزایده واگذاری اجاره واحد مسکونی خود به متراژ 112 مترمربع استان تهران 1401/06/23 1401/07/12
4272618 مزایده واگذاری املاک استان تهران 1400/06/17 1400/06/31
4266207 مزایده فروش املاک استان تهران 1400/06/15 1400/06/31
صفحه 1 از 3