کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7950572 مزایده اجاره منافع 86 باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/20 رجوع به آگهی
7907234 مزایده 2 ردیف شامل: اجاره منافع 122 باب واحد تجاری - اجاره منافع 86 باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7905971 مزایده اجاره منافع 122 باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/11 1403/02/26
7902128 مزایده 2 عنوان مزایده شامل اجاره منافع 122 باب واحد تجاری - اجاره منافع 86 باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7862426 مزایده اجاره منافع 131 باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/01/30 رجوع به آگهی
7862364 مزایده اجاره منافع واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/01/30 رجوع به آگهی
7808220 مزایده اجاره منافع 87 باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/01/16 رجوع به آگهی
7808209 مزایده اجاره منافع 131 باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/01/16 رجوع به آگهی
7784815 مزایده اجاره منافع 131 باب واحد تجاری در ایستگاه های شرکت بهره برداری استان خراسان رضوی 1402/12/26 1403/01/20
7590300 مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی استان خراسان رضوی 1402/11/07 رجوع به آگهی
7560004 مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی استان خراسان رضوی 1402/10/28 رجوع به آگهی
7369880 مزایده اجاره منافع غرفه استان خراسان رضوی 1402/09/05 رجوع به آگهی
7350213 مزایده اجاره منافع شماره 20501 واقع در ایستگاه مفتح استان خراسان رضوی 1402/08/29 1402/09/11
7195637 مزایده اجاره منافع یک باب واحد تجاری در ایستگاه مفتح استان خراسان رضوی 1402/07/23 رجوع به آگهی
7191748 مزایده فروش باطری ضایعاتی استان خراسان رضوی 1402/07/22 1402/08/07
7188027 مزایده دو عنوان مزایده شامل : فروش باطری ضایعاتی - اقلام مازاد ضایعاتی استان خراسان رضوی 1402/07/20 رجوع به آگهی
7168968 مزایده اجاره منافع غرفه شماره 20508 واقع در ایستگاه استان خراسان رضوی 1402/07/18 1402/08/02
7168735 مزایده اجاره منافع غرفه شماره 20104 استان خراسان رضوی 1402/07/18 1402/08/02
7110892 مزایده اجاره منافع غرفه شماره 20403 واقع در ایستگاه استان خراسان رضوی 1402/07/09 1402/07/26
7084409 مزایده اجاره منافع یک باب واحد تجاری استان خراسان رضوی 1402/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9