کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8110408 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 3194 استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110394 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار-زمین تجاری استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110388 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار- زمین تجاری استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110386 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار-زمین بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110225 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار-واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110221 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110219 مزایده فروش زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110218 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار-واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110212 مزایده فروش زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110210 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار-زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110206 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار-زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110201 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110197 مزایده فروش زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110185 مزایده فروش زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110183 مزایده فروش اراضی و واحدهای ساخته شده در شهر جدید گلبهار استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8103053 مزایده فروش زمین مسکونی.زمین تجاری .واحد تجاری - زمین بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی 1403/03/26 1403/04/06
8080830 مزایده فراخوان عمومی اجاره پارکینگ دریاچه مصنوعی استان خراسان رضوی 1403/03/21 1403/03/30
8077016 مزایده اجاره و بهره برداری قسمتی از فضای پارکینگ موجود در مجتمع توریستی و تفریحی دریاچه مصنوعی استان خراسان رضوی 1403/03/20 1403/03/30
8002858 مزایده اجاره سالن ورزشی استان خراسان رضوی 1403/02/30 1403/03/02
8002595 مزایده فراخوان عمومی اجاره پارکینگ دریاچه مصنوعی استان خراسان رضوی 1403/02/30 1403/03/02
صفحه 1 از 10