کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7480140 مزایده فروش تعداد 4 قطعه مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/10/07 رجوع به آگهی
7476238 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/10/06 رجوع به آگهی
7476235 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/10/06 رجوع به آگهی
7476232 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 188 استان آذربایجان شرقی 1402/10/06 رجوع به آگهی
7476231 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 210 / سطح کل زمین : 210 استان آذربایجان شرقی 1402/10/06 رجوع به آگهی
7308918 مزایده فروش تعداد 4 چهار قطعه از قطعات تفکیک شده مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/08/24 1402/08/25
7265596 مزایده فروش تعداد 4 قطعه از قطعات تفکیک شده مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/08/13 1402/08/25
7259009 مزایده زمین کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/08/10 رجوع به آگهی
7259002 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 210 استان آذربایجان شرقی 1402/08/10 رجوع به آگهی
7259001 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/08/10 رجوع به آگهی
7259000 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/08/10 رجوع به آگهی
6550363 مزایده واگذاری کارگاه تولید قطعات بتونی شهرداری استان آذربایجان شرقی 1402/02/25 رجوع به آگهی
6513137 مزایده واگذاری کارگاه تولید قطعات بتونی شهرداری استان آذربایجان شرقی 1402/02/16 1402/02/23
6497271 مزایده اجاره کارگاه تولید قطعات بتنی استان آذربایجان شرقی 1402/02/11 رجوع به آگهی
6340145 مزایده فروش 3 قطعه مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/12/08 1401/12/24
6328587 مزایده فروش زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/12/06 رجوع به آگهی
6328586 مزایده زمین مسکونی مساحت 210 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/12/06 رجوع به آگهی
6328585 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/12/06 رجوع به آگهی
6112712 مزایده فروش تعداد 6 قطعه از قطعات تفکیک شده مسکونی استان آذربایجان غربی 1401/10/14 1401/10/29
6104765 مزایده زمین مسکونی مساحت 200 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/10/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3