کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7555477 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1402/10/27 رجوع به آگهی
7459180 مزایده آپارتمان با کاربری : مسکونی استان تهران 1402/10/02 رجوع به آگهی
7289252 مزایده واگذاری آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1402/08/20 رجوع به آگهی
7188437 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/07/20 1402/07/24
7172072 مزایده آپارتمان با کاربری : مسکونی استان تهران 1402/07/18 رجوع به آگهی
6763243 مزایده آپارتمان طبقه پنجم مجتمع مسکونی ارغوان استان تهران 1402/04/14 رجوع به آگهی
6508911 مزایده فروش ساختمان استان تهران 1402/02/14 1402/02/31
6445242 مزایده فروش آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1402/01/26 رجوع به آگهی
5776993 مزایده اجاره غرفه استان خراسان رضوی 1401/07/19 رجوع به آگهی
5591232 مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان لرستان 1401/05/26 1401/05/29
5417787 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1401/04/07 1401/04/23
5412025 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1401/04/06 1401/04/08
5393096 مزایده فروش آپارتمان کاربری مسکونی استان تهران 1401/04/04 رجوع به آگهی
5389204 مزایده آپارتمان/ نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/04/02 رجوع به آگهی
5389172 مزایده فروش آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/04/02 رجوع به آگهی
5389106 مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی استان تهران 1401/04/02 1401/04/08
5122642 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1401/02/06 1401/02/27
5122640 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1401/02/06 1401/02/27
5112323 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/02/03 رجوع به آگهی
5112322 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3