کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8216643 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، گاوآبستن داشتی ، تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، گوساله نر قطع شیر هلشتاین و گوساله نر شیر خوار هلشتاین استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 1403/05/07
8099102 مزایده فروش تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، گوساله نر شیرخوار هلشتاین، گوساله نر قطع شیر هلشتاین، گوساله نر دورگ ، گوساله ماده دورگ و گاو آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1403/03/24 1403/04/03
8082007 مزایده فروش تعدادی دام گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، تلیسه غیر باردار کشتار گاهی ، گوساله نر قطع شیر هلشتاین گوساله نر شیرخوار هلشتاین، گوساله نر دورگ ، گوساله ماده دورگ و گاو آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1403/03/21 1403/04/03
7983959 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه غیر باردار کشتارگاهی تلیسه آبستن داشتی ، گوساله نر قطع شیر هلشتاین گوساله نر شیرخوار هلشتاین و گاو آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1403/02/29 1403/03/06
7970230 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه غیر باردار کشتار گاهی تلیسه آبستن داشتی ، گوساله نر قطع شیر هلشتاین گوساله نر شیر خوار هلشتاین و گاوآبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1403/02/25 1403/03/06
7864729 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، تلیسه آبستن داشتی ، گوساله نر قطع شیر هلشتاین و گوساله نر شیرخوار استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 1403/02/09
7842446 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، تلیسه آبستن داشتی ، گوساله نر قطع شیر هلشتاین و گوساله نر شیرخوار استان آذربایجان شرقی 1403/01/28 1403/02/09
7800998 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار کشتار گاهی ، تلیسه آبستن داشتی، گوساله نر قطع شیر هلشتاین و گوساله نر شیرخوار استان آذربایجان شرقی 1403/01/14 1403/01/19
7790851 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار کشتارگاهی تلیسه آبستن داشتی، گوساله نر قطع شیر هلشتاین و گوساله نر شیرخوار استان آذربایجان شرقی 1402/12/28 1403/01/19
7685284 مزایده فروش تعدادی دام استان آذربایجان شرقی 1402/11/30 رجوع به آگهی
7540214 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه غیر باردار کشتارگاهی گوساله نر شیرخوار هلشتاین و تلیسه آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1402/10/24 1402/11/01
7529249 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه غیر باردار کشتار گاهی، گوساله نر شیرخوار هلشتاین و تلیسه آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1402/10/20 رجوع به آگهی
7428408 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار کشتار گاهی استان آذربایجان شرقی 1402/09/21 1402/10/03
7346657 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار، کشتارگاهی، گوساله نر هلشتاین استان آذربایجان شرقی 1402/08/28 1402/09/05
7306337 مزایده فروش تعدادی دام : فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه غیر باردار ، کشتار گاهی، گوساله نر هلشتاین قطع شیر و شیرخوار و گاو آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1402/08/24 1402/09/05
7213055 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار کشتار گاهی ، گوساله نر هلشتاین قطع شیر و شیرخوار و گاو آبستن داشتنی استان آذربایجان شرقی 1402/07/29 1402/08/07
7204200 مزایده فروش تعدادی دام استان آذربایجان شرقی 1402/07/25 رجوع به آگهی
7073083 مزایده فروش تعدادی دام گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار کشتار گاهی گوساله نرهلشتاین قطع شیر و شیرخوار و گاو آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1402/07/03 1402/07/09
7057725 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه غیر باردار کشتار گاهی گوساله نرهلشتاین (قطع شیر و شیرخوار و گاو آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1402/06/28 1402/07/09
6925847 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری هایما اس 7 مدل 1394 دستگاه خودرو سواری پژو پارس TU5 مدل 1392 استان آذربایجان شرقی 1402/05/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4