مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز شهرداری 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب های مستعمل (دپوشده) 1401/02/31 1401/03/05
مزایده فروش لوازم مازاد برنیاز 1401/02/31 1401/03/16
مزایده فروش آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب تجاری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب تجاری 1401/02/28 1401/03/05
مزایده فروش لوازم و مازاد بر نیاز (سطل های پلاستیکی، فلزی و...) 1401/02/27 1401/03/05
مزایده فروش یک واحد مسکونی 1401/02/27 1401/03/05
مزایده اجاره دکه 1400/12/05 1400/12/18
مزایده اجاره دکه 1400/12/03 1400/12/18
مزایده فروش لوازم آهن آلات مستهلک مازاد 1400/11/25 1400/11/27
مزایده فروش یک واحد آپارتمان 1400/11/25 1400/11/27
مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز شهرداری 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان 1400/10/29 1400/11/13
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز شهرداری 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه پلاک 1400/08/01 1400/08/11
مزایده واگذاری یک قطعه از پلاک ثبتی 6188 فرعی از 362 اصلی به مساحت 2874/69 مترمربع 1400/07/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تلویزیون شهری 1400/07/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6