کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8188396 مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر برای مدت یکسال استان کردستان 1403/04/16 1403/04/23
8155275 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8155271 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8155270 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8155269 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8155268 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8155266 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154991 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154989 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154987 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154985 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154984 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154983 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154980 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154979 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154977 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154976 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154974 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154967 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
8154964 مزایده آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع استان کردستان 1403/04/09 1403/04/18
صفحه 1 از 9