کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8212635 مزایده اجاره یک باب غرفه جهت ارایه خدمات اینترنتی استان سیستان و بلوچستان 1403/04/21 1403/05/01
8071520 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071518 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071515 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071510 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071508 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071483 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071451 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071446 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071444 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071443 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه اجاره : غرفه شماره 30 نوع مورد اجاره : غیر منقول مدت ماه مورد اجاره : 12 استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071442 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071441 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071440 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071438 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه اجاره : غرفه شماره 32 نوع مورد اجاره : غیر منقول مدت ماه مورد اجاره : 12 استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071435 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071433 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه اجاره : غرفه شماره 36 نوع مورد اجاره : غیر منقول مدت ماه مورد اجاره : 12 استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071431 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071430 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
8071428 مزایده اجاره 65 باب غرفه تجاری واقع در بلوار انقلاب بازار پوشاک و البسه (سلمانزاده سابق) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/19 1403/04/02
صفحه 1 از 6