مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 3 قطعه زمین 1399/06/23 رجوع به آگهی
زمین 57 فرعی 1823 اصلی کاربری مسکونی عرصه 151.77 مترمربع 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی 55 فرعی از یک فرعی از 1823 اصلی - زمین مسکونی 1399/06/22 رجوع به آگهی
زمین مسکونی - سطح کل زمین ۱۴۸.۵۱- 1399/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/16 رجوع به آگهی
اجاره محل نصب 2 دستگاه خود پرداز 1399/06/01 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره محل نصب 2 دستگاه خود پرداز 1399/05/25 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه زمین 1399/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه زمین ـ زمین پلاک 55 فرعی و مجزی شده از یک فرعی از 1823 - اصلی و قطعه 45 مالکانه به م... 1399/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری 5 قطعه زمین 1399/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28