کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8188353 مزایده مرحله اول واگذاری 4 جایگاه CNG شهرداری استان کردستان 1403/04/16 1403/04/23
8180244 مزایده واگذاری دفاتر آژانس مینی بوس رانی استان کردستان 1403/04/13 1403/04/23
8168308 مزایده واگذاری تعدادی از مستغلات به صورت اجاره به مدت یک سال استان کردستان 1403/04/11 1403/04/11
8156680 مزایده واگذاری دو دفتر آژانس مینی بوس رانی استان کردستان 1403/04/09 1403/04/13
8156669 مزایده اجاره 15 عنوان مغازه استان کردستان 1403/04/09 1403/04/11
8150592 مزایده مرحله اول واگذاری دو دفتر آژانس مینی بوس رانی - واگذار امتیاز دفتر آژانس مینی بوس رانی -جهت پوشش محلات شریف آباد و بهارستان در خیابان شهرک دانشگاه استان کردستان 1403/04/06 1403/04/13
8148566 مزایده مرحله اول واگذاری دو دفتر آژانس مینی بوس رانی - واگذاری امتیاز دفتر آژانس مینی بوس رانی جهت پوشش محلات جوتیاران و سنگبران در بلوار وحدت استان کردستان 1403/04/06 1403/04/13
8141556 مزایده واگذاری تعدادی از مستغلات خود بصورت اجاره استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140797 مزایده اجاره : مغازه شماره 10 واقع در طبقه سوم مجتمع تجاری آهنی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140792 مزایده اجاره : مغازه شماره 11 واقع در طبقه همکف مجتمع استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140791 مزایده اجاره : زیرزمین واقع در خیابان سعدی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140790 مزایده مرحله اول واگذاری (مغازه های جنب تره بار،مجتمع های آهنی،مسافر،شیخی،بازرگانان) استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140789 مزایده مرحله اول واگذاری (مغازه های جنب تره بار،مجتمع های آهنی،مسافر،شیخی،بازرگانان) استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140787 مزایده مرحله اول واگذاری (مغازه های جنب تره بار،مجتمع های آهنی،مسافر،شیخی،بازرگانان) استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140786 مزایده مرحله اول واگذاری اجاره : مغازه شماره 27 واقع در خیابان ماموستا زاهدی جنب مدان تره بار استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140783 مزایده مرحله اول واگذاری (مغازه های جنب تره بار،مجتمع های آهنی،مسافر،شیخی،بازرگانان) استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140780 مزایده مرحله اول واگذاری اجاره : مغازه شماره 11 واقع در طبقه دوم مجتمع تجاری آهنی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140778 مزایده مرحله اول واگذاری (مغازه های جنب تره بار،مجتمع های آهنی،مسافر،شیخی،بازرگانان) استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140777 مزایده مرحله اول واگذاری (مغازه های جنب تره بار،مجتمع های آهنی،مسافر،شیخی،بازرگانان) استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
8140776 مزایده مرحله اول واگذاری (مغازه های جنب تره بار،مجتمع های آهنی،مسافر،شیخی،بازرگانان) اجاره : مغازه شماره 14 واقع در طبقه سوم مجتمع تجاری آهنی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/11
صفحه 1 از 27