کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8227318 مزایده فروش ملک ششدانگ مجتمع تجاری اداری استان تهران 1403/04/27 رجوع به آگهی
8216499 مزایده فروش ششدانگ مجتمع تجاری اداری استان تهران 1403/04/23 1403/05/06
8128730 مزایده فروش ششدانگ ملک به مساحت 3716/86 متر مربع استان تهران 1403/04/02 رجوع به آگهی
8081432 مزایده فروش ششدانگ ملک به مساحت 3716/86 متر مربع استان تهران 1403/03/21 رجوع به آگهی
7746622 مزایده فروش زمین استان تهران 1402/12/14 1402/12/23
7738042 مزایده 4 عنوان مزایده شامل فروش یک قطعه زمین استان تهران 1402/12/12 1402/12/22
7581242 مزایده واگذاری یک دستگاه خودروی پژو پارس استان تهران 1402/11/04 رجوع به آگهی
7581157 مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس استان تهران 1402/11/04 رجوع به آگهی
6870094 مزایده واگذاری یک باب ساختمان با کاربری اداری استان تهران 1402/05/14 1402/05/17
6867493 مزایده فروش ملک استان تهران 1402/05/14 1402/05/17
6867271 مزایده واگذاری ملک مساحت 40945 مترمربع مشاع از 46503 مترمربع استان تهران 1402/05/14 رجوع به آگهی
6855610 مزایده فروش ملک استان تهران 1402/05/09 1402/05/16
6846892 مزایده واگذاری مساحت 430 متر زمین و 984/22 متر اعیان کاربری اداری استان تهران 1402/05/07 1402/05/17
6837289 مزایده فروش ملک استان تهران 1402/05/03 رجوع به آگهی
6384923 مزایده واگذاری مساحت 40945 متر مربع مشاع از 46503 متر مربع ششدانگ ملک - واگذاری ششدانگ ملک به مساحت 3983/95 مترمربع باستثناء حدود 275 متر مربع استان تهران 1401/12/22 1401/12/27
6371873 مزایده واگذاری مساحت 40945 متر مربع مشاع از 46503 متر مربع ششدانگ ملک - واگذاری ششدانگ مالکیت پنج پلاک ثبتی با بنای احداثی در آنها با وضع موجود مجموعا به مساحت 3983/95 متر مربع استان تهران 1401/12/16 1401/12/27
6318418 مزایده فروش 2 قطعه املاک شامل : پروژه تجاری اداری نیمه ساز با کاربری پارکینگ اداری و تجاری استان تهران 1401/12/03 1401/12/09
6303756 مزایده فروش پروژه تجاری اداری نیمه ساز - یک قطعه زمین استان تهران 1401/11/30 1401/12/09
6247031 مزایده فروش املاک استان تهران 1401/11/16 1401/11/18
6219008 مزایده فروش املاک استان تهران 1401/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4