کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7825193 مزایده اجاره عرصه شهربازی استان مرکزی 1403/01/21 رجوع به آگهی
7823442 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از عرصه شهربازی پارک استان مرکزی 1403/01/21 1403/01/26
7702416 مزایده اجاره گلخانه استان مرکزی 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702415 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از عرصه شهربازی پارک ملت استان مرکزی 1402/12/03 رجوع به آگهی
7701188 مزایده اجاره گلخانه شهرداری استان مرکزی 1402/12/03 1402/12/10
7701184 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از عرصه شهربازی (پارک ملت) استان مرکزی 1402/12/03 1402/12/07
7590150 مزایده واگذاری اجاره امتیاز بهره برداری از عرصه شهربازی استان مرکزی 1402/11/07 رجوع به آگهی
7587618 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از عرصه شهربازی پارک استان مرکزی 1402/11/07 1402/11/18
7468532 مزایده واگذاری اجاره بازار روز چهارشنبه بازار استان مرکزی 1402/10/04 1402/10/14
7467561 مزایده واگذاری اجاره بازار روز استان مرکزی 1402/10/04 رجوع به آگهی
7426189 مزایده اجاره محوطه ورزشی استان مرکزی 1402/09/20 رجوع به آگهی
7426097 مزایده اجاره خدمات تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهر و تفکیک و دفن زباله های عادی در محل دفن زباله استان مرکزی 1402/09/20 رجوع به آگهی
7424498 مزایده اجاره محوطه ورزشی استان خراسان رضوی 1402/09/20 1402/09/30
7367834 مزایده اجاره گلخانه استان مرکزی 1402/09/04 رجوع به آگهی
7365807 مزایده اجاره گلخانه استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/15
7307196 مزایده اجاره واگذاری بازار روز چهارشنبه بازار استان مرکزی 1402/08/24 رجوع به آگهی
7306936 مزایده واگذاری (اجاره) بازار روز (چهارشنبه بازار) استان مرکزی 1402/08/24 رجوع به آگهی
7278966 مزایده اجاره محوطه ورزشی روبروی تامین اجتماعی استان خراسان رضوی 1402/08/16 1402/08/25
7278961 مزایده اجاره خدمات تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهر و تفکیک و دفن زباله های عادی در محل دفن زباله استان مرکزی 1402/08/16 1402/08/25
7278581 مزایده اجاره خدمات تفکیک زباله استان مرکزی 1402/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11