مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال 1401/04/05 1401/04/15
مزایده فروش تعداد 2 رقبه املاک خود در شهر 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 5 رقبه املاک تملیکی 1401/03/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دستگاه خودپرداز 1401/03/26 1401/03/31
مزایده فراخوان 26 رقبه دستگاه خودپرداز 1401/03/26 1401/04/11
مزایده فروش تعداد 5 رقبه املاک تملیکی 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 رقبه املاک 1401/03/25 1401/04/04
مزایده فروش تعداد 5 رقبه املاک تملیکی خود 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 3 رتبه املاک تملیکی 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده دستگاه خودپرداز 1401/03/24 1401/04/11
مزایده فروش تعداد 3 رقبه املاک تملیکی 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 1 رقبه املاک تملیکی و مازاد خود 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 26 دستگاه خودپرداز 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 1 رقبه املاک تملیکی خود 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش 13 دستگاه خود پرداز پست بانک 1401/03/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک رقبه ملک ششدانگ ملک طلق با کاربری تجاری به مساحت 50.8 مترمربع 1401/03/10 1401/03/25
مزایده فروش 40 دستگاه خودپرداز 1401/03/05 1401/03/08
مزایده فروش دستگاه خودپرداز 1401/03/01 1401/03/05
مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک تملیکی 1401/03/01 1401/03/04
مزایده 4 رقبه املاک خود با شرایط ویژه 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22