کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8178392 مزایده فروش حدود 50 راس گوساله نر شیرخوار خود استان تهران 1403/04/13 رجوع به آگهی
8165465 مزایده فروش حدود 30 راس ماده گاو حذفی حدود 6 راس تلیسه حذفی و حدود 15 راس تلیسه آبستن نژاد هلشتاین استان تهران 1403/04/11 1403/04/12
8135257 مزایده فروش حدود 45 راس گوساله نر شیر خوار استان تهران 1403/04/03 1403/04/03
8041674 مزایده فروش یک واحد دامداری استان تهران 1403/03/09 1403/03/19
8030308 مزایده فروش حدود 30 راس گوساله نر شیرخوار استان تهران 1403/03/07 1403/03/09
8005092 مزایده فروش حدود 10 تن آهن آلات مستعمل خود شامل تیر آهن میلگرد لوله قوطی و سایر ضایعات استان تهران 1403/02/31 1403/03/04
7931056 مزایده فروش بخشی از لوازم مستعمل مرغداری خود شامل:کانال دانخوری 3 متری زاویه زنجیر پایه رابط هایپر 6 خط و سایر قطعات استان تهران 1403/02/18 1403/02/20
7874064 مزایده فروش حدود 70 راس تلیسه نژاد هلشتاین استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874020 مزایده فروش مقداری از کود گاوی استان تهران 1403/02/03 1403/02/05
7816007 مزایده نیازمند پیمانکار جهت جمع آوری، فرآوری و فروش کود دامی استان تهران 1403/01/19 1403/01/20
7814824 مزایده فروش تعدادی از دام های خود: -حدود 20 راس گوساله نر شیرخوار - حدود 5 راس ماده گاو حذفی -حدود 8 راس تلیسه حذفی -حدود 150 راس بره نر پرواری نژاد خارجی -حدود 100 راس میش آبستن نژاد رومن و بلانش -... استان تهران، استان کرمانشاه 1403/01/19 1403/01/20
7809731 مزایده فروش بخشی از کود دامی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7737136 مزایده فروش حدود 15 راس ماده گاو حذفی و حدود 7 راس تلیسه حذفی نژاد هلشتاین استان تهران 1402/12/12 رجوع به آگهی
7724141 مزایده فروش حدود 300 تن کلش استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7646628 مزایده فروش حدود 60 راس گوساله نرقطع شیر استان تهران 1402/11/18 1402/11/23
7567810 مزایده فروش حدود 40 تن آهن آلات مستعمل خود شامل تیرآهن میلگرد لوله قوطی و سایر ضایعات استان تهران 1402/11/01 رجوع به آگهی
7547379 مزایده فروش تعدادی از دام های خود: - حدود 15 راس ماده گاو حذفی - حدود 4 راس گوساله قطع شیر - حدود 40 راس گوساله شیرخوار استان تهران 1402/10/25 1402/10/26
7500218 مزایده حدود 10 راس گوساله نر قطع شیر استان تهران 1402/10/13 1402/10/16
7488737 مزایده فروش حدود 1200 کیلوگرم محصول پسته استان تهران 1402/10/10 1402/10/12
7488723 مزایده فروش حدود 20 تن آهن آلات مستعمل خود شامل تیر آهن، میلگرد، لوله، قوطی و سایر ضایعات استان تهران 1402/10/10 1402/10/12
صفحه 1 از 4