کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6507820 مزایده 8 عنوان مزایده شامل اجاره اماکن- واحدهای کارگاهی و تجاری - کیوسک - مجموعه ورزشی- زیرزمین مغازه تجاری استان اصفهان 1402/02/14 1402/02/23
6494397 مزایده 8 عنوان مزایده شامل اجاره اماکن- واحدهای کارگاهی و تجاری - کیوسک - مجموعه ورزشی- زیرزمین مغازه تجاری استان اصفهان 1402/02/11 1402/02/23
6484721 مزایده اجاره اماکن استان اصفهان 1402/02/07 رجوع به آگهی
6482931 مزایده اجاره اماکن متعلق به شهرداری شامل : اجاره محل کیوسک - واحد شماره 10 مجتمع تجاری و ... استان اصفهان 1402/02/07 1402/02/23
6371454 مزایده 5 عنوان شامل : اجاره واحد 3 مجتمع کارگاهی - اجاره مغازه تجاری - اجاره کیوسک استان اصفهان 1401/12/16 1401/12/22
6354527 مزایده اجاره اماکن استان اصفهان 1401/12/11 رجوع به آگهی
6354523 مزایده اجاره اماکن استان اصفهان 1401/12/11 رجوع به آگهی
6353628 مزایده 5 عنوان مزایده شامل اجاره واحد 3 مجتمع کارگاهی - اجاره مغازه تجاری - اجاره کیوسک و.. استان اصفهان 1401/12/11 1401/12/22
6270800 مزایده فروش یک قطعه زمین استان اصفهان 1401/11/23 1401/12/02
6254950 مزایده فرآخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار در خصوص احیای ساختمان استان اصفهان 1401/11/17 رجوع به آگهی
6254729 مزایده فرآخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار در خصوص بهره برداری از مجموعه فرهنگی تفریحی باغ بانوان استان اصفهان 1401/11/17 رجوع به آگهی
6254103 مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1401/11/17 رجوع به آگهی
6247749 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 212/30 متر مربع استان اصفهان 1401/11/16 1401/12/02
6233944 مزایده اجاره مغازه تجاری - اجاره واحد های 1 - 4 - 6 - 5 - 12 - 10 - 9 مجتمع تجاری و. استان اصفهان 1401/11/11 1401/11/23
6216213 مزایده اجاره اماکن استان اصفهان 1401/11/06 رجوع به آگهی
6213556 مزایده اجاره اماکن استان اصفهان 1401/11/05 رجوع به آگهی
6196846 مزایده اجاره مغازه تجاری - اجاره قلعه - اجاره کیوسک - اجاره مجموعه ورزشی - زیرزمین مغازه تجاری و ... استان اصفهان 1401/11/04 1401/11/23
6116910 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 212/30 مترمربع استان اصفهان 1401/10/15 1401/10/22
6100523 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1401/10/11 رجوع به آگهی
6090931 مزایده فروش یک قطعه زمین استان اصفهان 1401/10/08 1401/10/22
صفحه 1 از 14