مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 511.68 مترمربع 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 511.68 مترمربع 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به وزن تقریبی 61000کیلوگرم 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده انواع سیم مسی اسقاط 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده انواع سیم مسی اسقاط 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات سیم مس برگشتی از شبکه برق به میزان ۱۰۰ تن 1400/11/18 1400/11/25
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به وزن 100000 کیلوگرم 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش - انواع تابلوی اسکلت اسقاط - انواع آهن آلات اسقاط - شینه مسی - انواع قرقره چوبی اسقاط - انواع قرقره فلزی اسقاط 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده - فروش انواع تابلوی اسکلت اسقاط به وزن تقریبی 2000 کیلوگرم 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش - انواع تابلو اسکلت اسقاط - انواع آهن آلات اسقاط - شینه مسی - انواع قرقره چوبی اسقاط - انواع قرقره فلزی اسقاط 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده انواع سیم مسی اسقاط 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده انواع سیم مسی اسقاط 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده انواع سیم آلومینیوم اسقاط 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10