کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6074292 مزایده فروش صادراتی 10% 70,000 تن گندله با عیار 65/5 درصد به صورت EX-WORK استان یزد 1401/10/03 1401/10/09
6068493 مزایده فروش صادراتی 10% 70,000 تن گندله با عیار 65/5 درصد به صورت EX-WORK استان یزد 1401/09/30 1401/10/09
6025557 مزایده واگذاری کارخانه آگلومراسیون به صورت اجاره استان یزد 1401/09/17 1401/09/24
5925685 مزایده فروش 55 هزار تن گندله سنگ آهن صادراتی استان یزد 1401/08/17 1401/08/21
5901713 مزایده فروش صادراتی 55/000 تن گندله با عیار 65/5 درصد به صورت ex-work استان یزد 1401/08/10 1401/08/21
5893226 مزایده فروش صادراتی 55/000 تن گندله با عیار 65/5 درصد به صورت ex-work استان یزد 1401/08/08 1401/08/21
5810841 مزایده فروش مقدار 200/000 تن سنگ آهن هماتیت استان یزد 1401/07/27 1401/08/11
5802400 مزایده فروش مقدار 200/000 تن سنگ آهن هماتیت با عیار FE=%50+1 استان یزد 1401/07/25 1401/08/11
5734738 مزایده فروش روغن های مستعمل استان یزد 1401/07/09 رجوع به آگهی
5730919 مزایده فروش روغن های مستعمل استان یزد 1401/07/07 رجوع به آگهی
5559450 مزایده واگذاری مجموعه کارواش استان یزد 1401/05/13 1401/05/19
5510051 مزایده فروش 100 هزار تن محصول جانبی داست گر استان یزد 1401/05/02 1401/05/18
5510047 مزایده فروش 15 هزار تن محصول جانبی نرمه گند... استان یزد 1401/05/02 رجوع به آگهی
5504686 مزایده فروش مواد معدنی داست تناژ 100.000 تن نرمه گندله تناژ 15.000 تن استان یزد 1401/05/01 1401/05/08
5502440 مزایده فروش مواد معدنی داست تناژ 100.000 تن نرمه گندله تناژ 15.000 تن استان یزد 1401/04/30 1401/05/08
5484539 مزایده فروش صادراتی 110 هزار تن گندله استان یزد 1401/04/23 رجوع به آگهی
5484538 مزایده فروش صادراتی 110 هزار تن گندله استان یزد 1401/04/23 رجوع به آگهی
5484074 مزایده فروش صادراتی 110.000 تن گنداله استان یزد 1401/04/23 1401/04/31
5481643 مزایده فروش صادراتی 110 هزار تن گندله استان یزد 1401/04/22 رجوع به آگهی
5471877 مزایده فروش صادراتی 110.000 تن گندله به صورت E-XWORK استان یزد 1401/04/20 1401/04/31
صفحه 1 از 13