مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین 1400/08/05 1400/08/04
مزایده فروش زمین 1400/08/01 1400/08/04
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی به مساحت 106.20 متر مربع 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی به مساحت 127.33 متر مربع 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی به مساحت 216.22 متر مربع 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین - پلاک ثبتی 3670/114 - متراژ 100 / کاربری: فضای سبز (ماده واحده مسکونی با قابلیت تجاری) 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری مسکونی 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری فضای سبز(ماده واحده مسکونی با قابلیت تجاری) 1400/04/10 1400/04/16
مزایده - پلاک ثبتی 3670/114 - زمین - مسکونی 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/03/20 1400/03/19
صفحه 1 از 13