مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 46/30 م م با کاربری مسکونی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 46/30 م م با کاربری مسکونی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 184 م.م با کاربری مسکونی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 153 م.م با کاربری مسکونی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 152 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 176 م.م با کاربری مسکونی 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 153 م.م با کاربری مسکونی 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 186 م.م با کاربری مسکونی 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 176 م.م با کاربری مسکونی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 152 م.م با کاربری مسکونی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری چهار قطعه نیم پلاکی 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری چهار قطعه نیم پلاکی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 1811 م.م با کاربری صنعتی 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 1811 م.م با کاربری صنعتی 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ ۵۵۸۷م.م با کاربری صنعتی 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ ۵۵۸۷م.م با کاربری صنعتی 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی آپارتمانی 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ ۲۸٤/۲۳ م.م با کاربری مسکونی آپارتمانی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری شش قطعه زمین با کاربری های مسکونی 1400/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23