مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ششدانگ قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 3609 فرعی از 2637 اصلی- به متراژ 160 م م با کاربری مسکون... 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به شماره 38 به متراژ 200 م.م با کاربری مسکونی 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ قطعه زمین به پلاک ثبتی 3609 فرعی از 2637 اصلی به متراژ 160 م م با کاربری مسکونی 1398/07/29 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ قطعه زمین به متراژ 160 م م با کاربری مسکونی 1398/07/22 رجوع به آگهی
واگذاری دو بلوک آپارتمانی واقع در بلوک یک شهرک با کاربری مسکونی 1398/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری دو بلوک آپارتمانی واقع در بلوک یک شهرک با کاربری مسکونی 1398/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی قسمتی از 3 اصلی 1398/07/04 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری یک باب مغازه در دو طبقه به صورت همکف و زیرزمین به متراژ زیربنای هر طبقه 41 مترمربع 1398/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26