مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6366488 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 176 مترمربع پلاک 6979 فرعی از 2840 اصلی 1401/12/15 رجوع به آگهی
6366485 مزایده واگذاری هشت قطعه زمین مسکونی 1401/12/15 رجوع به آگهی
6353239 مزایده واگذاری دو قطعه زمین به صورت نیم پلاکی با کاربری صنعتی 1401/12/11 رجوع به آگهی
6348157 مزایده واگذاری پنج قطعه زمین با کاربری اداری 1401/12/10 رجوع به آگهی
6344185 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/12/09 رجوع به آگهی
6333120 مزایده واگذاری هشت قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/12/07 رجوع به آگهی
6333118 مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری مسکونی 1401/12/07 1401/12/12
6323762 مزایده واگذاری دو قطعه زمین به صورت نیم پلاکی کاربری صنعتی 1401/12/04 رجوع به آگهی
6308384 مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 305/50 م.م با کاربری مسکونی 1401/12/01 رجوع به آگهی
6262701 مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/11/19 رجوع به آگهی
6252736 مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مسکونی متراژ 167 متررمربع - 166 مترمربع 1401/11/17 رجوع به آگهی
6248558 مزایده واگذاری هشت قطعه زمین مسکونی 1401/11/16 رجوع به آگهی
6243202 مزایده واگذاری سیزده قطعه زمین کاربری مسکونی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6234113 مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6229274 مزایده واگذاری دو قطعه زمین کاربری مسکونی متراژ 167 مترمربع و 166 مترمربع 1401/11/10 رجوع به آگهی
6219221 مزایده زمین مسکونی متراژ 167/80 مترمربع - زمین مسکونی متراژ 165 مترمربع و.. 1401/11/08 رجوع به آگهی
6212086 مزایده واگذاری سیزده قطعه زمین کاربری مسکونی 1401/11/05 رجوع به آگهی
6153420 مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 57م.م با کاربری اداری 1401/10/27 رجوع به آگهی
6145897 مزایده اجاره و بهره برداری زمین چمن مصنوعی با کاربری ورزشی 1401/10/25 رجوع به آگهی
6127879 مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 57 م.م با کاربری اداری 1401/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27