کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6621247 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/03/13 1402/03/17
6619737 مزایده واگذاری باغ سیب استان آذربایجان غربی 1402/03/13 1402/03/17
6619729 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/03/13 1402/03/17
6548773 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/02/25 1402/02/28
6548771 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/02/25 1402/02/28
6547889 مزایده اجاره باغ سیب استان آذربایجان غربی 1402/02/24 1402/02/28
6547866 مزایده اجاره فروشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی 1402/02/24 1402/02/28
6547654 مزایده اجاره مغازه کبابی سیب زمینی استان آذربایجان غربی 1402/02/24 1402/02/28
6546312 مزایده اجاره مغازه سیب زمینی استان آذربایجان غربی 1402/02/24 1402/02/28
6544642 مزایده اجاره دندانپزشکی استان آذربایجان غربی 1402/02/24 1402/02/28
6543782 مزایده واگذاری مغازه دونر فروشی استان آذربایجان غربی 1402/02/24 1402/02/28
6440037 مزایده اجاره باغ سیب استان آذربایجان غربی 1402/01/24 1402/01/27
6439138 مزایده اجاره محل دندانپزشکی استان آذربایجان غربی 1402/01/22 1402/01/27
6421284 مزایده اجاره محل پارکینگ استان آذربایجان غربی 1402/01/19 1402/01/22
6421279 مزایده اجاره محل دندانپزشکی استان آذربایجان غربی 1402/01/19 1402/01/21
6413883 مزایده اجاره مغازه سیب زمینی فروشی استان آذربایجان غربی 1402/01/15 1402/01/19
6413881 مزایده اجاره مغازه دونر فروشی استان آذربایجان غربی 1402/01/15 1402/01/19
6413857 مزایده اجاره مغازه فروشگاه استان آذربایجان غربی 1402/01/15 1402/01/19
6413856 مزایده اجاره مغازه دونر فروشی استان آذربایجان غربی 1402/01/15 1402/01/19
6413854 مزایده اجاره مغازه سیب زمینی فروشی استان آذربایجان غربی 1402/01/15 1402/01/19
صفحه 1 از 2