کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7038043 مزایده اجاره کلاس پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1402/06/20 1402/06/26
6986615 مزایده فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی 1402/06/11 1402/06/14
6980623 مزایده اجاره کلاس های مازاد پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1402/06/08 1402/06/12
6813392 مزایده اجاره مغازه استان آذربایجان غربی 1402/04/27 1402/04/31
6806204 مزایده اتاق طبقه فوقانی بدون تجهیزات درمانگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی 1402/04/26 1402/04/29
6806022 مزایده اجاره داروخانه درمانگاه استان آذربایجان غربی 1402/04/26 1402/04/29
6786109 مزایده اجاره مغازه استان آذربایجان غربی 1402/04/20 1402/04/24
6783406 مزایده واگذاری داروخانه استان آذربایجان غربی 1402/04/20 1402/04/24
6783405 مزایده واگذاری فیزیوتراپی استان آذربایجان غربی 1402/04/20 1402/04/24
6781667 مزایده واگذاری اتاق طبقه فوقانی بدون تجهیزات درمانگاه استان آذربایجان غربی 1402/04/20 1402/04/24
6767541 مزایده فیزیوتراپی استان آذربایجان غربی 1402/04/17 1402/04/19
6767539 مزایده اتاق بدون تجهیزات درمانگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی 1402/04/17 1402/04/19
6767431 مزایده داروخانه استان آذربایجان غربی 1402/04/17 1402/04/19
6765843 مزایده واگذاری مغازه استان آذربایجان غربی 1402/04/15 1402/04/19
6621247 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/03/13 1402/03/17
6619737 مزایده واگذاری باغ سیب استان آذربایجان غربی 1402/03/13 1402/03/17
6619729 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/03/13 1402/03/17
6548773 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/02/25 1402/02/28
6548771 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/02/25 1402/02/28
6547889 مزایده اجاره باغ سیب استان آذربایجان غربی 1402/02/24 1402/02/28
صفحه 1 از 3