کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8201092 مزایده سالن ورزشی خوی استان آذربایجان غربی 1403/04/19 1403/04/21
8114022 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان غربی 1403/03/29 1403/04/04
8051836 مزایده سالن ورزشی استان آذربایجان غربی 1403/03/12 1403/03/22
8051824 مزایده اجاره ساختمان ازمایشگاهی خوی استان آذربایجان غربی 1403/03/12 1403/03/22
7950085 مزایده محل مهدکودک دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه استان آذربایجان غربی 1403/02/20 1403/02/23
7900058 مزایده صندلی کلاسی1470 کیلوگرم فلزی با تعداد 210 عدد -پایه فلزی رویه چرم 260 کیلو تعداد 52 عدد - تمام چوبی استان آذربایجان غربی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7900015 مزایده صندلی کلاسی استان آذربایجان غربی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7772534 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان غربی 1402/12/21 رجوع به آگهی
7687350 مزایده اجاره ساختمان اداری استان آذربایجان غربی 1402/11/30 رجوع به آگهی
7671298 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان غربی 1402/11/26 رجوع به آگهی
7665588 مزایده صندلی کلاسی1470 کیلوگرم فلزی با تعداد 210 عدد -پایه فلزی رویه چرم 260 کیلو تعداد 52 عدد - تمام چوبی استان آذربایجان غربی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7665314 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان غربی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7590174 مزایده اجاره ساختمان اداری استان آذربایجان غربی 1402/11/07 رجوع به آگهی
7590115 مزایده اجاره ساختمان فرهنگی استان آذربایجان غربی 1402/11/07 رجوع به آگهی
7555061 مزایده صندلی کلاسی1470 کیلوگرم فلزی با تعداد 210 عدد -پایه فلزی رویه چرم 260 کیلو تعداد 52 عدد - تمام چوبی استان آذربایجان غربی 1402/10/27 رجوع به آگهی
7538861 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان غربی 1402/10/23 رجوع به آگهی
7478273 مزایده صندلی کلاسی1470 کیلوگرم فلزی با تعداد 210 عدد -پایه فلزی رویه چرم 260 کیلو تعداد 52 عدد - تمام چوبی استان آذربایجان غربی 1402/10/06 رجوع به آگهی
7294626 مزایده اجاره زمین کشاورزی استان آذربایجان غربی 1402/08/21 رجوع به آگهی
7259560 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان غربی 1402/08/10 رجوع به آگهی
7246310 مزایده اجاره ساختمان فرهنگی استان آذربایجان غربی 1402/08/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5