کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8177226 مزایده فروش دام تعدادی گوساله نر قطع شیر، گوساله نرشیرخوار، گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین و غیر باردار (تلیسه غیر باردار نژاد گوشتی دو رگه و تلیسه غیر باردار نژاد هلشتاین)، تلیسه باردار، گ... استان همدان، استان کردستان 1403/04/13 1403/04/20
8160548 مزایده فروش دام استان همدان، استان کردستان 1403/04/10 1403/04/20
8061530 مزایده فروش دام استان همدان، استان کردستان 1403/03/16 رجوع به آگهی
8049153 مزایده فروش دام استان همدان، استان کردستان 1403/03/12 رجوع به آگهی
7911782 مزایده فروش دام و کود دامی شامل : تعدادی گوساله نر قطع شیر گوساله نر شیرخوار، گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین و غیر باردار تلیسه غیر باردار نژاد گوشتی (دورگه) و تلیسه غیر باردار نژاد هلشتاین... استان همدان، استان کردستان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7896499 مزایده فروش دام و کود دامی شامل : تعدادی گوساله نر قطع شیر گوساله نر شیرخوار، گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین و غیر باردار تلیسه غیر باردار نژاد گوشتی (دورگه) و تلیسه غیر باردار نژاد هلشتای... استان کردستان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7823076 مزایده فروش دام و کود دامی استان همدان، استان کردستان 1403/01/21 1403/01/28
7809958 مزایده فروش دام و کود دامی استان همدان، استان کردستان 1403/01/18 1403/01/28
7724218 مزایده فروش دام تعدادی گوساله نر قطع شیر، گوساله نر شیرخوار، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین و غیر باردار ، تلیسه باردار و گاو آبستن داشتی درجه 2 و 3 مربوط به واحدهای (قروه کردستان)، (ملایر) و (ر... استان همدان، استان کردستان 1402/12/08 1402/12/16
7704231 مزایده فروش دام استان همدان، استان کردستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7586536 مزایده فروش دام استان همدان، استان کردستان 1402/11/07 1402/11/18
7581285 مزایده فروش دام :تعدادی گوساله نر قطع شیر گوساله نر شیرخوار، گاو حذفی کشتارگاهی تلیسه فری مارتین و غیر باردار و گاو آبستن داشتی استان همدان، استان کردستان 1402/11/04 1402/11/18
7499562 مزایده فروش دام استان همدان، استان کردستان 1402/10/13 رجوع به آگهی
7486585 مزایده فروش دام : تعدادی گوساله نر قطع شیر، گوساله نر شیرخوار، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین و غیر باردار و گاوآبستن داشتی درجه 2 و 3 مربوط استان همدان، استان کردستان 1402/10/10 رجوع به آگهی
7408443 مزایده فروش دام تعدادی گوساله نر قطع شیر گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی تلیسه فری مارتین و.. استان کردستان، استان همدان 1402/09/15 1402/09/22
7394676 مزایده فروش دام تعدادی گوساله نر قطع شیر گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی تلیسه فری مارتین و غیر باردار گاو آبستن داشتی درجه 2 و 3 گوساله نر دورگه قطع شیر و تلیسه آبستن استان کردستان، استان همدان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7278077 مزایده فروش دام تعدادی گوساله نر قطع شیر گوساله نرشیرخوار، گاو حذفی کشتارگاهی تلیسه فری مارتین و غیر باردار گاو آبستن داشتی درجه 2 و 3 و تلیسه آبستن استان کردستان، استان همدان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7264891 مزایده فروش دام استان کردستان، استان همدان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7154224 مزایده فروش دام استان کردستان، استان همدان 1402/07/13 رجوع به آگهی
7116769 مزایده فروش دام استان کردستان 1402/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4