مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره محوطه موتورخانه 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره باغ انار و انگور 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول اسقاط و مازاد 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد و اسقاط 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری به مساحت ۳۵۰ هکتار جهت زراعت 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول اسقاط و مازاد 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد و اسقاط 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده برداشت، حمل، توزین و فروش 5 هکتار ذرت علوفه ای ایستگاه 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده برداشت، حمل و فروش 10 هکتار ذرت علوفه ای 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری بخشی از اراضی 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده برداشت، حمل، توزین و فروش ۱۰ ذرت علوفه ای ایستگاه 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده برداشت-حمل -توزین و فروش 1.5 هکتار ذرت علوفه ای ایستگاه مرکزی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده برداشت، حمل، توزین و فروش 10 هکتار ذرت علوفه ای 1400/07/08 1400/07/24
مزایده اجاره محوطه چاه جهت پارکینگ 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری بخشی از اراضی ایستگاه 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری بخشی از اراضی ایستگاه 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده برداشت، حمل، توزین و فروش 3 هکتار ذرت علوفه ای ایستگاه 1400/06/18 رجوع به آگهی
مزایده برداشت حمل و فروش 12 هکتار ذرت علوفه ای 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محوطه چاه 1400/06/10 رجوع به آگهی
مزایده برداشت، حمل، توزین و فروش 3000 مترمربع ذرت علوفه ای ایستگاه مرکزی 1400/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6