مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو باب مغازه (سرقفلی) 1399/04/29 رجوع به آگهی
فروش دو باب مغازه (سرقفلی) 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش دو باب مغازه (سرقفلی)به مساحت 31/45 متر و 25/70 متر 1399/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب مغازه (سرقفلی) 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب مغازه 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه های(سرقفلی ) مجتمع 1399/03/07 رجوع به آگهی
فروش مغازه های سرقفلی مجتمع تجاری 1399/02/31 رجوع به آگهی
مزایده ملک:قطعه شماره یک به مساحت 405/90 مترمربع باکاربری مسکونی -قطعه دو به مساحت 407/85 مترمربع با... 1399/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت وصول عوارض هفته بازار (روزهای یکشنبه) 1399/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت وصول عوارض هفته بازار (روزهای یکشنبه) 1399/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8