مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری 2 سهم چاه عمیق باش موتور و فروش 4 قطعه زمین با کاربری کارگاه مزاحم شهری شهرداری 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه های اجاره و مجتمع تجاری 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه ها 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه های اجاره 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 2 سهم چاه عمیق باش موتور 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 2 سهم چاه عمیق باش موتور و فروش 4 قطعه زمین 1401/02/29 1400/08/30
مزایده واگذاری مغازه های اجاره 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده اتاق یخچالدار مربوط به کامیونت 5/200 تن 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری کارگاه مزاحم شهری - قطعه شماره یک بمساحت 125/62 متر مربع- قطعه شماره دو بمساحت 113 متر مربع 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری کارگاه مزاحم شهری 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اتاق یخچالدار مربوط به کامیونت 5/200 تن ـ مغازه شماره 5 به مساحت 25.70 متر 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری کارگاه مزاحم شهری 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری کارگاه مزاحم شهری 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/11/26 1400/12/09
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/11/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک زمین مسکونی بمساحت ۱۹۵/۷۰ متر 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک زمین مسکونی بمساحت ۱۹۵/۷۰ متر 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری وصول عوارض میدان دواب شهرداری بهمراه بوفه - فروش یک زمین مسکونی 1400/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6