مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن شهرداری 1401/02/15 1401/02/18
مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن شهرداری 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و پسماندهای خشک 1400/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد زمین با کاربری مسکونی 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و پسماندهای خشک 1400/02/19 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 5 قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/10/13 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 5 قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/10/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/09/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۸ قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/08/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1399/08/07 رجوع به آگهی
مزایده تعداد ۸ قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/08/05 رجوع به آگهی
مزایده تعداد سه قطعه زمین 1399/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات باغی شامل پسته و انار 1399/07/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات باغی - شامل پسته و انار 1399/07/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات باغ 1399/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7