کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8173051 مزایده واگذاری و بهره برداری از 4 دستگاه ون - واگذاری و بهره برداری از 1 دستگاه ون وانا با ظرفیت (12+1 نفر ) شماره انتظامی 26 ایران 892 ت 15 استان خراسان شمالی 1403/04/12 1403/04/21
8171961 مزایده واگذاری و بهره برداری از 4 دستگاه ون استان خراسان شمالی 1403/04/12 1403/04/21
8171877 مزایده واگذاری و بهره برداری از 4 دستگاه ون - واگذاری و بهره برداری از 1 دستگاه ون وانا با ظرفیت (12+1 نفر ) شماره انتظامی 26 ایران 882 ت 15 استان خراسان شمالی 1403/04/12 1403/04/21
8171867 مزایده واگذاری و بهره برداری از 4 دستگاه ون - واگذاری و بهره برداری از ون وانا با ظرفیت (12+1 نفر ) شماره انتظامی 26 ایران 875 ت 15 استان خراسان شمالی 1403/04/12 1403/04/21
8157907 مزایده فروش 2 باب مغازه واقع در بلوار گلستان نبش میدان دوم گلستان شهر بجنورد استان خراسان شمالی 1403/04/09 1403/04/18
8157906 مزایده فروش 2 باب مغازه واقع در بلوار گلستان نبش میدان دوم گلستان شهر بجنورد استان خراسان شمالی 1403/04/09 1403/04/18
8140379 مزایده فروش 33 غرفه تجاری : مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140377 مزایده فروش 33 غرفه تجاری: مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140375 مزایده فروش 33 غرفه تجاری : مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140373 مزایده فروش 33 غرفه تجاری : مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140371 مزایده فروش 33 غرفه تجاری استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140369 مزایده فروش 33 غرفه تجاری: مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140363 مزایده فروش 33 غرفه تجاری : مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140359 مزایده فروش 33 غرفه تجاری: مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140358 مزایده فروش 33 غرفه تجاری : مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140356 مزایده فروش 33 غرفه تجاری: مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140288 مزایده فروش 33 غرفه تجاری : مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140285 مزایده فروش 33 غرفه تجاری : مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140283 مزایده فروش 33 غرفه تجاری : مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8140280 مزایده فروش 33 غرفه تجاری : مغازه مساحت عرصه مال : 50 استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
صفحه 1 از 6