کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8161535 مزایده اجاره 1 باب مغازه استان سمنان 1403/04/10 1403/04/17
8161449 مزایده اجاره کارگاه تولید قطعات بتنی استان سمنان 1403/04/10 1403/04/17
8161430 مزایده اجاره 3 باب تجاری استان سمنان 1403/04/10 1403/04/17
8161294 مزایده تجدید مزایده اجاره مغازه های نبش خیابان 22 متری استان سمنان 1403/04/10 1403/04/17
8161289 مزایده تجدید مزایده اجاره 3 باب تجاری خیابان معراج روبروی شهرداری استان سمنان 1403/04/10 1403/04/17
8161283 مزایده تجدید مزایده اجاره 3 باب تجاری خیابان معراج روبروی شهرداری استان سمنان 1403/04/10 1403/04/17
8161280 مزایده تجدید مزایده اجاره 3 باب تجاری خیابان معراج روبروی شهرداری استان سمنان 1403/04/10 1403/04/17
8161275 مزایده اجاره کارگاه تولید قطعات بتنی (حمام قدیمی علی اباد) شهرداری آرادان استان سمنان 1403/04/10 1403/04/17
8054718 مزایده اجاره جایگاه CNG اتوبوسرانی بصورت قرارداد بهره برداری ماهیانه استان سمنان 1403/03/13 1403/03/23
8050071 مزایده تجدید مزایده اجاره مغازه های نبش خیابان 22 متری استان سمنان 1403/03/12 1403/03/19
8050053 مزایده تجدید مزایده اجاره مغازه های نبش خیابان 22 متری استان سمنان 1403/03/12 1403/03/19
8050048 مزایده تجدید مزایده اجاره 4 باب تجاری خیابان معراج روبروی شهرداری استان سمنان 1403/03/12 1403/03/19
8050047 مزایده تجدید مزایده اجاره 4 باب تجاری خیابان معراج روبروی شهرداری استان سمنان 1403/03/12 1403/03/19
8050046 مزایده تجدید مزایده اجاره 4 باب تجاری خیابان معراج روبروی شهرداری استان سمنان 1403/03/12 1403/03/19
8050038 مزایده تجدید مزایده اجاره 4 باب تجاری خیابان معراج روبروی شهرداری استان سمنان 1403/03/12 1403/03/19
8049927 مزایده تجدید مزایده یک قطعه زمین مسکونی استان سمنان 1403/03/12 1403/03/19
8021471 مزایده اجاره 4 باب تجاری شامل: - به مساحت 38.74 مترمربع - به مساحت 50.66 مترمربع - به مساحت 51.18 مترمربع - به مساحت 52.03 مترمربع استان سمنان 1403/03/05 1403/02/29
7979778 مزایده اراضی موسوم به هوا و فضا - قطعه 3 استان سمنان 1403/02/27 1403/03/08
7979773 مزایده اراضی موسوم به هوا و فضا کاربری تجاری استان سمنان 1403/02/27 1403/03/08
7979768 مزایده اراضی موسوم به هوا و فضا - قطعه 4 استان سمنان 1403/02/27 1403/03/08
صفحه 1 از 4