کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6631319 مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بمساحت 60.8 مترمربع مجتمع مذکور شامل 5 واحد مسکونی و هر طبقه شامل دو واحد مسکونی استان تهران 1402/03/17 1402/04/05
6631106 مزایده فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب غربی طبقه اول به مساحت 59/74 مترمربع بانضمام یک واحد پارکینگ به مساحت 10/80 مترمربع قطعه یکم تفکیکی واقع در شمال طبقه زیر زمین بانضمام انباری قطعه... استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6631100 مزایده فروش یک قطعه آپارتمان مسکونی به مساحت 85.38 متر مربع استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6631097 مزایده ششدانگ خودرو : سیستم : سمند تیپ : EL-1 کاربری : تاکسی مدل : 1386 رنگ : زرد-زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی-روغنی استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630243 مزایده یکدستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 93/68 متر مربع استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6626982 مزایده یکدستگاه سیستم سایپا تیپ SAINA استان تهران 1402/03/16 1402/04/04
6626636 مزایده فروش 4/8 دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی استان تهران 1402/03/16 1402/04/04
6626632 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/03/16 1402/04/04
6626524 مزایده فروش حق الامتیاز و اشتراک یک خط تلفن همراه استان تهران 1402/03/16 1402/03/30
6625142 مزایده فروش میزان 1/77 دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 115/86 متر مربع استان تهران 1402/03/16 1402/03/29
6625133 مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدستگاه اپارتمان مسکونی استان تهران 1402/03/16 1402/03/21
6625071 مزایده ششدانگ اتومبیل سیستم:سمند LXEF7CNG استان تهران 1402/03/16 رجوع به آگهی
6625068 مزایده اتومبیل سیستم:سمند LXEF7CNG استان تهران 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624598 مزایده ششدانگ اتومبیل سیستم:پژو PARSTU5 کاربری: سواری مدل :1400 رنگ : سفید روغنی استان تهران 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624582 مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه استان تهران 1402/03/16 1402/04/04
6624577 مزایده ششدانگ اتومبیل سیستم:سمند LXEF7CNG کاربری: سواری مدل :1399 رنگ : سفید روغنی استان تهران 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624314 مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه استان تهران 1402/03/16 1402/03/21
6624295 مزایده یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری مسکونی استان تهران 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624281 مزایده ششدانگ یکدستگاه خودرو سیستم رنو استپ وی رنگ سفید روغنی استان تهران 1402/03/16 1402/03/29
6624280 مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه خودرو سیستم پژو تیپ : ROA کاربری تاکسی سبز مدل 88 استان تهران 1402/03/16 1402/03/29
صفحه 1 از 84