کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8106671 مزایده تعدادی از محدوده های اکتشافی (پروانه اکتشاف، معادن متروکه) استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104551 مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی و معدنی استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104265 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه-لاشه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104263 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104262 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104261 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104260 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104259 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104257 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104256 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104251 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104250 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104248 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104245 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104244 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104242 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104241 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه-مرمریت استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104239 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104237 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
8104234 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، پروانه اکتشاف و معادن متروکه استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/06
صفحه 1 از 9