کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8238486 مزایده تانکر آب فلزی فرسوده 7000 لیتری استان کرمان 1403/04/30 1403/05/06
8238184 مزایده عمومی آهن آلات اسقاطی شهرداری بردسیر - آهن آلات فرسوده استان کرمان 1403/04/30 1403/05/06
8119153 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119152 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403-زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119151 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119149 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119148 مزایده عمومی زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119147 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119145 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119144 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119143 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403-زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119141 مزایده عمومی زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119140 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119139 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119138 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119137 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119136 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119135 مزایده عمومی زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119134 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
8119132 مزایده عمومی زمین های شهرداری بردسیر مرحله دوم 1403 استان کرمان 1403/03/30 1403/04/06
صفحه 1 از 9