مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره تعمیرگاه 1401/02/26 1401/03/04
مزایده اجاره تعمیرگاه سازمان مدیریت پسماند 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعمیرگاه 1401/02/24 1401/03/04
مزایده فروش دو بلوک با کاربری مسکونی از پروژه آپارتمان 1400/06/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 16 باب مغازه از مجتمع تجاری 1400/06/08 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی 1400/06/07 رجوع به آگهی
مزایده مغازه با کاربری تجاری 1400/06/07 1400/06/28
مزایده فروش دو بلوک با کاربری مسکونی از پروژه آپارتمان 1400/06/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 16 باب مغازه از مجتمع تجاری 1400/06/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 آپارتمان مسکونی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو بلوک ۱۰۳ شمالی و ۱۰۳ جنوبی از پروژه آپارتمانها با کاربری مسکونی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو بلوک ۱۰۳ شمالی و ۱۰۳ جنوبی از پروژه آپارتمانها با کاربری مسکونی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش 16 باب مغازه 1400/03/22 1400/04/16
مزایده فروش 32 واحد از آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/03/22 1400/04/15
مزایده فروش 32 واحد از آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 16 باب مغازه از مجتمع تجاری 1400/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 16 باب مغازه از مجتمع تجاری 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 32 واحد از آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/02/27 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی 1400/02/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش 32 واحد آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/02/13 1400/02/22
صفحه 1 از 6