مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش حدود 300 تن انواع میلگرد نو در سایز های مختلف 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۳۰۰ تن انواع میلگرد نو در سایزهای مختلف 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 300 تن انواع میلگرد نو در سایزهای مختلف 1400/10/30 1400/11/06
مزایده فروش حدود 300 تن انواع میلگرد نو در سایزهای مختلف 1400/10/29 1400/11/06
مزایده فروش حدود 80 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط 1400/10/23 1400/11/09
مزایده فروش حدود ۸۰ تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۸۰ تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده 120 تن سیم مسی نو در سایزهای مختلف 1400/06/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۲۰ تن انواع سیم مسی نو در سایزهای مختلف 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۲۰ تن انواع سیم مسی نو در سایزهای مختلف 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۱۵ تن انواع سیم مسی نو در سایز های مختلف 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۱۵ تن انواع سیم مسی نو در سایز های مختلف 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده انواع سیم مسی نو در سایزهای مختلف 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 40 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۴۰ تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۴۰ تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط 1400/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط 1400/03/24 1400/03/31
مزایده فروش ۲۶۸۹ عدد مقره میانی چینی اسقاط و ۹۳۹ عدد مقره انتهایی اسقاط 1399/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 50 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط 1399/12/10 رجوع به آگهی
مزایده - فروش حدود ۹۵ تن انواع سیم مسی نو در سایزهای مختلف 1399/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9