مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 1 قطعه از قطعات 60 راسی مجتمع 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 1 قطعه از قطعات 60 راسی مجتمع 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۱ قطعه از قطعات یکصد راسی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۱ قطعه از قطعات یکصد راسی مجتمع دامداری 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین صنعتی مساحت 2500 مترمربع 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۱ قطعه از قطعات یکصد راسی مجتمع دامداری 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده زمین - کاربری صنعتی 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 1 قطعه از قطعات 60 راسی مجتمع دامداری 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 1 قطعه از قطعات 60 راسی مجتمع دامداری 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 1 قطعه از قطعات 60 راسی 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین صنعتی 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات یکصد راسی مجتمع دامداری 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات یکصد راسی مجتمع دامداری 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات یکصد راسی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده - زمین های با کاربری صنعتی - مساحت عرصه ۱۵۰۰ 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری صنعتی عرصه 2500 1400/09/11 1400/09/24
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات یکصد راسی مجتمع دامداری 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده تعداد یک قطعه از قطعات یکصد راسی مجتمع دامداری 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد دو قطعه از قطعات شصت راسی مجتمع دامداری 1400/09/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9