کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8177241 مزایده الکترونیکی فروش زمین : زمین کاربری مال : مسکونی استان کرمان 1403/04/13 1403/04/20
8177238 مزایده الکترونیکی فروش زمین : زمین کاربری مال : مسکونی استان کرمان 1403/04/13 1403/04/20
8177236 مزایده الکترونیکی فروش زمین : زمین کاربری مال : تجاری استان کرمان 1403/04/13 1403/04/20
8177235 مزایده الکترونیکی فروش زمین : زمین کاربری مال : تجاری استان کرمان 1403/04/13 1403/04/20
8177234 مزایده الکترونیکی فروش زمین: زمین کاربری مال : مسکونی استان کرمان 1403/04/13 1403/04/20
8177225 مزایده الکترونیکی فروش زمین : زمین کاربری مال : مسکونی استان کرمان 1403/04/13 1403/04/20
8174246 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان کرمان 1403/04/12 1403/04/19
8102793 مزایده الکترونیکی فروش زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/26 1403/03/27
8102764 مزایده الکترونیکی فروش زمین مسکونی استان کرمان 1403/03/26 1403/03/27
8102761 مزایده الکترونیکی فروش زمین تجاری استان کرمان 1403/03/26 1403/03/27
8102737 مزایده الکترونیکی فروش زمین تجاری استان کرمان 1403/03/26 1403/03/27
8102720 مزایده الکترونیکی فروش زمین استان کرمان 1403/03/26 1403/03/27
8102718 مزایده الکترونیکی فروش زمین استان کرمان 1403/03/26 1403/03/27
8090432 مزایده اجاره کلبه چوبی واقع در پارک کودک استان کرمان 1403/03/22 1403/03/23
8089984 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان کرمان 1403/03/22 1403/03/23
8089466 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری با کاربری کافی شاپ استان کرمان 1403/03/22 1403/03/23
7980760 مزایده اجاره کلبه چوبی واقع در پارک کودک استان کرمان 1403/02/27 1403/03/05
7959673 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری با کاربری کافی شاپ استان کرمان 1403/02/23 1403/03/03
7668285 مزایده فروش زمین شامل 19 مورد کاربری مسکونی- تجاری استان یزد 1402/11/25 رجوع به آگهی
7569974 مزایده فروش 19 ردیف ملک شامل: - زمین / نوع کاربری : مسکونی - زمین / نوع کاربری : مسکونی - و ... استان کرمان 1402/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4