کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8227396 مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد استان خراسان جنوبی 1403/04/27 1403/04/31
8206807 مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد شامل : بره نر - بره ماده استان خراسان جنوبی 1403/04/20 1403/04/31
8066954 مزایده فروش حدود 205 هکتار ته چر جو مزارع استان خراسان جنوبی 1403/03/17 1403/03/20
7828483 مزایده مقدار حدودی 27 تن انواع پسته استان خراسان جنوبی 1403/01/25 1403/01/28
7814327 مزایده مقدار حدودی 27 تن انواع پسته استان خراسان جنوبی 1403/01/19 1403/01/28
7737481 مزایده فروش پسته خندان فندقی درجه دو - پسته خندان فندقی درجه یک - پسته خندان بادامی درجه یک - پسته خندان بادامی درجه دو - پسته دهان بست بادامی استان خراسان جنوبی 1402/12/12 1402/12/16
7709664 مزایده فروش مقدار حدودی 22 تن انواع پسته استان خراسان جنوبی 1402/12/07 1402/12/16
7581261 مزایده فروش مقدار حدودی 34 تن انواع پسته استان خراسان جنوبی 1402/11/04 1402/11/15
7306419 مزایده فروش ارزن استان خراسان جنوبی 1402/08/24 1402/08/29
7285982 مزایده مقدار حدودی 29 تن انواع پسته استان خراسان جنوبی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7285980 مزایده فروش مقدار حدود 112 تن ارزن تولیدی استان خراسان جنوبی 1402/08/18 1402/08/29
7285974 مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد شامل 3 مورد بره نر- بره ماده- میش حذفی استان خراسان جنوبی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7283086 مزایده فروش مقدار حدود 150 هکتار ته چر یونجه خود استان خراسان جنوبی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7220999 مزایده فروش مقدار حدودی 21 تن انواع پسته استان خراسان جنوبی 1402/08/01 رجوع به آگهی
7204455 مزایده فروش انواع پسته استان خراسان جنوبی 1402/07/25 1402/08/07
7195527 مزایده فروش 2 عنوان شامل ته چر ارزن مقدار حدودی 8.5 هکتار - مقدار حدودی 10 هکتار استان خراسان جنوبی 1402/07/23 رجوع به آگهی
7040209 مزایده فروش مقدار حدود 600 تن ذرت علوفه ای استان خراسان جنوبی 1402/06/21 رجوع به آگهی
6655630 مزایده تعدادی از دام های مازاد بره نر - بره ماده - میش استان خراسان جنوبی 1402/03/23 رجوع به آگهی
6630097 مزایده فروش ته چر غلات استان خراسان جنوبی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629737 مزایده تعدادی از دام های مازاد بره نر - بره ماده - میش استان خراسان جنوبی 1402/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7