کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8207632 مزایده واگذاری 3 قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک صنعتی دامغان استان سمنان 1403/04/20 1403/05/09
8207131 مزایده واگذاری 3 قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک صنعتی دامغان استان سمنان 1403/04/20 1403/05/09
8207116 مزایده واگذاری 3 قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک صنعتی دامغان استان سمنان 1403/04/20 1403/05/09
8198884 مزایده واگذاری حق انتفاع 3 قطعه زمین خدماتی استان سمنان 1403/04/18 1403/04/25
8103387 مزایده واگذاری 18 قطعه زمین ،صنعتی کارگاهی و خدماتی-تجاری استان سمنان 1403/03/26 1403/04/06
8077561 مزایده واگذاری 7 قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک صنعتی سمنان روبروی ساختمان کسب وکار استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8077558 مزایده واگذاری 7 قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک صنعتی سمنان روبروی ساختمان کسب وکار استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076464 مزایده واگذاری 4 قطعه زمین کارگاهی واقع در شهرک صنعتی شهمیرزاد استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076461 مزایده واگذاری 5 قطعه زمین صنعتی واقع در شهرک صنعتی گرمسار استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076460 مزایده واگذاری 2 قطعه زمین صنعتی واقع در شهرک صنعتی ایوانکی استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076459 مزایده واگذاری 5 قطعه زمین صنعتی واقع در شهرک صنعتی گرمسار استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076456 مزایده واگذاری 2 قطعه زمین صنعتی واقع در شهرک صنعتی ایوانکی استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076454 مزایده واگذاری زمین صنعتی استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076451 مزایده واگذاری 5 قطعه زمین صنعتی واقع در شهرک صنعتی گرمسار استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076450 مزایده واگذاری 5 قطعه زمین صنعتی واقع در شهرک صنعتی گرمسار استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076449 مزایده واگذاری 5 قطعه زمین صنعتی واقع در شهرک صنعتی گرمسار استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076447 مزایده واگذاری 7 قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک صنعتی سمنان روبروی ساختمان کسب وکار استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076424 مزایده واگذاری 7 قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک صنعتی سمنان روبروی ساختمان کسب وکار:نوع مال : زمین کاربری مال : صنعتی استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076419 مزایده واگذاری 7 قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک صنعتی سمنان استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
8076418 مزایده واگذاری 4قطعه زمین کارگاهی واقع در شهرک صنعتی مهدیشهر استان سمنان 1403/03/20 1403/04/06
صفحه 1 از 5